Vertically emitting indium phosphide nanowire lasers

Wei-Zong Xu, Fang-Fang Ren, Dimitars Jevtics, Antonio Hurtado, Li Li, Qian Gao, Jiangdong Ye, Fan Wang, Benoit Guilhabert, Lan Fu, Hai Lu, Rong Zhang, Hark Hoe Tan, Martin D. Dawson, Chennupati Jagadish

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Search results