Ultra-bright gamma-ray emission and dense positron production from two laser-driven colliding foils

Han-Zhen Li, Tong-Pu Yu, Jin-Jin Liu, Yan Yin, Xing-Long Zhu, Remi Capdessus, Francesco Pegoraro, Zheng-Ming Sheng, Paul McKenna, Fu-Qiu Shao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)
196 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results