Triple loss for hard face detection

Zhenyu Fang, Jinchang Ren, Stephen Marshall, Huimin Zhao, Zheng Wang, Kaizhu Huang, Bing Xiao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Search results