Towards terawatt-scale spectrally-tunable terahertz pulses via relativistic laser-foil interactions

Guo Qiang Liao, Hao Liu, Graeme G. Scott, Yi-Hang Zhang, Bao-Jun Zhu, Zhe Zhang, YuTong Li, Chris Armstrong, Egle Zemaityte, Philip Bradford, Dean R. Rusby, David Neely, Peter G. Huggard, Paul McKenna, Ceri M. Brenner, Nigel C. Woolsey, Wei-Min Wang, Zheng-Ming Sheng, Jie Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

4 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Towards terawatt-scale spectrally-tunable terahertz pulses via relativistic laser-foil interactions'. Together they form a unique fingerprint.