Texture-sensitive superpixeling and adaptive thresholding for effective segmentation of sea ice floes in high-resolution optical images

Yanmei Chai, Jinchang Ren, Byongjun Hwang, Jian Wang, Dan Fan, Yijun Yan, Shiwei Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Active

Search results