Terahertz harmonic gyrotron based on spoof surface plasmon

Si-Qi Li, Chao-Hai Du, Juan-Feng Zhu, Zi-Wen Zhang, Fan-Hong Li, Liang Zhang, Adrian W. Cross, Pu-Kun Liu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution book

Search results