Stabilization in distribution by delay feedback controls for hybrid stochastic delay differential equations

Yuyuan Li, Surong You, Jianqiu Lu, Yanan Jiang, Liangjian Hu, Xuerong Mao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results