Single-shot time-gated fluorescence lifetime imaging using three-frame images

Yahui Li, Hui Jia, Shaorong Chen, Jinshou Tian, Lingliang Liang, Fenfang Yuan, Hongqi Yu, David Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Search results