Revealing the photophysics of gold-nanobeacons via time-resolved fluorescence spectroscopy

Guoke Wei, Dorin Simionesie, Jan Sefcik, Jens U. Sutter, Qingjiang Xue, Jun Yu, Jinliang Wang, David J.S. Birch, Yu Chen

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)
55 Downloads (Pure)
Filter
Article

Search results