Revealing the photophysics of gold-nanobeacons via time-resolved fluorescence spectroscopy

Guoke Wei, Dorin Simionesie, Jan Sefcik, Jens U. Sutter, Qingjiang Xue, Jun Yu, Jinliang Wang, David J.S. Birch, Yu Chen

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Revealing the photophysics of gold-nanobeacons via time-resolved fluorescence spectroscopy'. Together they form a unique fingerprint.