Rapid and continuous regulating adhesion strength by mechanical micro-vibration

Langquan Shui, Laibing Jia, Hangbo Li, Jiaojiao Guo, Ziyu Guo, Yilun Liu, Ze Liu, Xi Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Search results