Quantification of the influence of drugs on zebrafish larvae swimming kinematics and energetics

Zhenkai Zhao, Gen Li, Qing Xiao, Hui-Rong Jiang, Gabriel Mbuta Tchivelekete, Xinhua Shu, Hao Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Search results