No-insulation high temperature superconductor winding technique for electrical aircraft propulsion

Yawei Wang, Fangjing Weng, Jianwei Li, Ján Šouc, Fedor Gömöry, S. Zou, Min Zhang, Weijia Yuan

Research output: Contribution to journalArticle

10 Downloads (Pure)

Search results