Motion response and energy conversion performance of a heaving point absorber wave energy converter

Bin-zhen Zhou, Jian-jian Hu, Ke Sun, Yingyi Liu, Maurizio Collu

Research output: Contribution to journalArticle

Projects