Formation of side discharges in dielectric barrier discharge

Weili Fan, Zhengming Sheng, Lifang Dong, Fucheng Liu, Xiaoxia Zhong, Yiqian Cui, Fang Hao, Tian Du

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Formation of side discharges in dielectric barrier discharge'. Together they form a unique fingerprint.