Flow around an oscillating circular disk at low to moderate Reynolds numbers

Xinliang Tian, Longfei Xiao, Xiangdong Zhang, Jianmin Yang, Longbin Tao, Dan Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Search results