European Union and logistics

Research output: ThesisMaster's Thesis

Abstract

Manapság a logisztika sokak számára az egyik olyan csodaszer, amellyel minden vállalkozást nyereségessé lehet tenni, ami megold minden gazdasági problémát, akárcsak a kontrolling, a minőségbiztosítás és a “re-engineering”, vagy néhány évtizede a marketing.

Mások szerint a logisztika nem más mint az operációkutatás alkalmazása gyakorlati gazdasági problémák megoldására.

Valójában a logisztika még mint fogalom is állandó szakmai viták tárgya, hiszen viszonylag fiatal tudományról van szó, mely még alakul. A logisztikának pillanatnyilag többféle szélességben történő értelmezése elfogadott. A legszélesebb értelemben mint menedzsment szemléletet határozzák meg, melynek számos részterülete van.

A dolgozat első része a logisztika ismertetése. A tárgyalás gondolatmenete eredeti, önálló elképzelés, mely teljesen eltér a szakirodalomban megszokottól (például a logisztika definíciói csak a fejezet végén szerepelnek).

Európában, Magyarország szomszédságában adott egy gazdasági hatalom, egy olyan centrum, amely meghatározó hatást gyakorol a környezetében lévő kisebb gazdasági rendszerekre. Ez a hatás annál is inkább jelentős, hiszen Magyarország maga is az Európai Unió részévé szeretne válni. Jelen dolgozatban nem kívánok foglalkozni a magyar EU–csatlakozás kérdésével, csak olyan hatásként kezelem, mely elég jelentős ahhoz, hogy szükséges alkalmazkodni hozzá, akár csatlakozni akar egy ország akár nem.

Nem elhanyagolható az a hatás sem, amellyel a logisztikusok és a logisztikai szemlélet előmozdíthatja ezt a folyamatot.

A dolgozat második részében azzal foglalkozom, hogy a logisztika mely területein milyen változtatást, illeszkedést tesz szükségessé az EU-hoz való alkalmazkodás.

A fentiekben említett témakörök részletes kidolgozása jelentősen meghaladja egy szakdolgozat kereteit, így erre nem is törekszem. Megpróbálom minél teljesebb mértékben feltérképezni az alkalmazkodás, a hatások területeit, viszont a vizsgálat mélysége korlátos. Alaposabban tárgyalom az informatikához kapcsolódó kérdéseket, bármely területen jelentkeznek is.

Az EU-hoz való alkalmazkodás és a logisztika fejlődésének következményeire két szinten kell reagálni: az ország (makro) és vállalati (mikro) szinten. Amellett, hogy makroszinten konkrét, megfogalmazott követelmények vonatkoznak az alkalmazkodásra, a mikro-szinten a szabályozás, az előírások mellett a versenyképesség is imperatívuszként jelentkezik.

I. Makrologisztika

1. Közlekedési infrastruktúra.
2. Logisztikai Szolgáltató Központok.
3. Informatikai infrastruktúra (Internet, EDI, GPS).
4. Pénzügyi infrastruktúra.
5. Egységesítés, szabványosítás.
6. Gazdaságpolitika vonatkozó kérdései.

I. Mikrologisztika

A. A makroszintnél felsorolt szempontok, melyeket a vállalkozásoknak magukévá kell tenniük:
1. A piaci verseny által támasztott hatékonysági követelmények vállalati infrastruktúrát érintő kérdési (online – real-time vállalati információs rendszer, EDI használat).
2. A szoros együttműködés kritériumai (egymás rendszerébe való integrálódás, stratégiai szövetségek).
3. Formális követelmények (minőségbiztosítási, környezetvédelmi és egyéb tanúsítványok, átláthatóság).
4. Globális folyamatokba való bekapcsolódás.

B. A logisztikai funkciók területén jelentkező követelmények:
1. készletgazdálkodás
2. raktározás
3. komissiózás
4. csomagolás
5. fuvarozás
6. szállítmányozás
7. komplex logisztikai szolgáltatás
Translated title of the contributionEuropean Union and logistics
LanguageOther
Awarding Institution
  • Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézet
Place of PublicationBudapest
Publication statusPublished - 1 Sep 1997

Fingerprint

Reengineering
Logistics
European Union
Marketing
World Wide Web

Keywords

  • European Union
  • marketing
  • logistics

Cite this

@phdthesis{c1c411e0d06f4aa2bd63e9e2638d237d,
title = "Eur{\'o}pai Uni{\'o} {\'e}s logisztika",
abstract = "Manaps{\'a}g a logisztika sokak sz{\'a}m{\'a}ra az egyik olyan csodaszer, amellyel minden v{\'a}llalkoz{\'a}st nyeres{\'e}gess{\'e} lehet tenni, ami megold minden gazdas{\'a}gi probl{\'e}m{\'a}t, ak{\'a}rcsak a kontrolling, a minős{\'e}gbiztos{\'i}t{\'a}s {\'e}s a “re-engineering”, vagy n{\'e}h{\'a}ny {\'e}vtizede a marketing.M{\'a}sok szerint a logisztika nem m{\'a}s mint az oper{\'a}ci{\'o}kutat{\'a}s alkalmaz{\'a}sa gyakorlati gazdas{\'a}gi probl{\'e}m{\'a}k megold{\'a}s{\'a}ra.Val{\'o}j{\'a}ban a logisztika m{\'e}g mint fogalom is {\'a}lland{\'o} szakmai vit{\'a}k t{\'a}rgya, hiszen viszonylag fiatal tudom{\'a}nyr{\'o}l van sz{\'o}, mely m{\'e}g alakul. A logisztik{\'a}nak pillanatnyilag t{\"o}bbf{\'e}le sz{\'e}less{\'e}gben t{\"o}rt{\'e}nő {\'e}rtelmez{\'e}se elfogadott. A legsz{\'e}lesebb {\'e}rtelemben mint menedzsment szeml{\'e}letet hat{\'a}rozz{\'a}k meg, melynek sz{\'a}mos r{\'e}szter{\"u}lete van.A dolgozat első r{\'e}sze a logisztika ismertet{\'e}se. A t{\'a}rgyal{\'a}s gondolatmenete eredeti, {\"o}n{\'a}ll{\'o} elk{\'e}pzel{\'e}s, mely teljesen elt{\'e}r a szakirodalomban megszokott{\'o}l (p{\'e}ld{\'a}ul a logisztika defin{\'i}ci{\'o}i csak a fejezet v{\'e}g{\'e}n szerepelnek).Eur{\'o}p{\'a}ban, Magyarorsz{\'a}g szomsz{\'e}ds{\'a}g{\'a}ban adott egy gazdas{\'a}gi hatalom, egy olyan centrum, amely meghat{\'a}roz{\'o} hat{\'a}st gyakorol a k{\"o}rnyezet{\'e}ben l{\'e}vő kisebb gazdas{\'a}gi rendszerekre. Ez a hat{\'a}s ann{\'a}l is ink{\'a}bb jelentős, hiszen Magyarorsz{\'a}g maga is az Eur{\'o}pai Uni{\'o} r{\'e}sz{\'e}v{\'e} szeretne v{\'a}lni. Jelen dolgozatban nem k{\'i}v{\'a}nok foglalkozni a magyar EU–csatlakoz{\'a}s k{\'e}rd{\'e}s{\'e}vel, csak olyan hat{\'a}sk{\'e}nt kezelem, mely el{\'e}g jelentős ahhoz, hogy sz{\"u}ks{\'e}ges alkalmazkodni hozz{\'a}, ak{\'a}r csatlakozni akar egy orsz{\'a}g ak{\'a}r nem.Nem elhanyagolhat{\'o} az a hat{\'a}s sem, amellyel a logisztikusok {\'e}s a logisztikai szeml{\'e}let előmozd{\'i}thatja ezt a folyamatot.A dolgozat m{\'a}sodik r{\'e}sz{\'e}ben azzal foglalkozom, hogy a logisztika mely ter{\"u}letein milyen v{\'a}ltoztat{\'a}st, illeszked{\'e}st tesz sz{\"u}ks{\'e}gess{\'e} az EU-hoz val{\'o} alkalmazkod{\'a}s.A fentiekben eml{\'i}tett t{\'e}mak{\"o}r{\"o}k r{\'e}szletes kidolgoz{\'a}sa jelentősen meghaladja egy szakdolgozat kereteit, {\'i}gy erre nem is t{\"o}rekszem. Megpr{\'o}b{\'a}lom min{\'e}l teljesebb m{\'e}rt{\'e}kben felt{\'e}rk{\'e}pezni az alkalmazkod{\'a}s, a hat{\'a}sok ter{\"u}leteit, viszont a vizsg{\'a}lat m{\'e}lys{\'e}ge korl{\'a}tos. Alaposabban t{\'a}rgyalom az informatik{\'a}hoz kapcsol{\'o}d{\'o} k{\'e}rd{\'e}seket, b{\'a}rmely ter{\"u}leten jelentkeznek is.Az EU-hoz val{\'o} alkalmazkod{\'a}s {\'e}s a logisztika fejlőd{\'e}s{\'e}nek k{\"o}vetkezm{\'e}nyeire k{\'e}t szinten kell reag{\'a}lni: az orsz{\'a}g (makro) {\'e}s v{\'a}llalati (mikro) szinten. Amellett, hogy makroszinten konkr{\'e}t, megfogalmazott k{\"o}vetelm{\'e}nyek vonatkoznak az alkalmazkod{\'a}sra, a mikro-szinten a szab{\'a}lyoz{\'a}s, az elő{\'i}r{\'a}sok mellett a versenyk{\'e}pess{\'e}g is imperat{\'i}vuszk{\'e}nt jelentkezik.I. Makrologisztika1. K{\"o}zleked{\'e}si infrastrukt{\'u}ra.2. Logisztikai Szolg{\'a}ltat{\'o} K{\"o}zpontok.3. Informatikai infrastrukt{\'u}ra (Internet, EDI, GPS).4. P{\'e}nz{\"u}gyi infrastrukt{\'u}ra.5. Egys{\'e}ges{\'i}t{\'e}s, szabv{\'a}nyos{\'i}t{\'a}s.6. Gazdas{\'a}gpolitika vonatkoz{\'o} k{\'e}rd{\'e}sei.I. MikrologisztikaA. A makroszintn{\'e}l felsorolt szempontok, melyeket a v{\'a}llalkoz{\'a}soknak maguk{\'e}v{\'a} kell tenni{\"u}k:1. A piaci verseny {\'a}ltal t{\'a}masztott hat{\'e}konys{\'a}gi k{\"o}vetelm{\'e}nyek v{\'a}llalati infrastrukt{\'u}r{\'a}t {\'e}rintő k{\'e}rd{\'e}si (online – real-time v{\'a}llalati inform{\'a}ci{\'o}s rendszer, EDI haszn{\'a}lat).2. A szoros egy{\"u}ttműk{\"o}d{\'e}s krit{\'e}riumai (egym{\'a}s rendszer{\'e}be val{\'o} integr{\'a}l{\'o}d{\'a}s, strat{\'e}giai sz{\"o}vets{\'e}gek).3. Form{\'a}lis k{\"o}vetelm{\'e}nyek (minős{\'e}gbiztos{\'i}t{\'a}si, k{\"o}rnyezetv{\'e}delmi {\'e}s egy{\'e}b tan{\'u}s{\'i}tv{\'a}nyok, {\'a}tl{\'a}that{\'o}s{\'a}g).4. Glob{\'a}lis folyamatokba val{\'o} bekapcsol{\'o}d{\'a}s.B. A logisztikai funkci{\'o}k ter{\"u}let{\'e}n jelentkező k{\"o}vetelm{\'e}nyek:1. k{\'e}szletgazd{\'a}lkod{\'a}s2. rakt{\'a}roz{\'a}s3. komissi{\'o}z{\'a}s4. csomagol{\'a}s5. fuvaroz{\'a}s6. sz{\'a}ll{\'i}tm{\'a}nyoz{\'a}s7. komplex logisztikai szolg{\'a}ltat{\'a}s",
keywords = "European Union, marketing, logistics",
author = "Viktor D{\"o}rfler",
note = "Published in Hungarian",
year = "1997",
month = "9",
day = "1",
language = "Other",
school = "Budapest K{\"o}zgazdas{\'a}gtudom{\'a}nyi Egyetem, K{\"o}zgazdas{\'a}gi Tov{\'a}bbk{\'e}pző Int{\'e}zet",

}

Dörfler, V 1997, 'Európai Unió és logisztika', Budapest Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest.

Európai Unió és logisztika. / Dörfler, Viktor.

Budapest, 1997. 50 p.

Research output: ThesisMaster's Thesis

TY - THES

T1 - Európai Unió és logisztika

AU - Dörfler, Viktor

N1 - Published in Hungarian

PY - 1997/9/1

Y1 - 1997/9/1

N2 - Manapság a logisztika sokak számára az egyik olyan csodaszer, amellyel minden vállalkozást nyereségessé lehet tenni, ami megold minden gazdasági problémát, akárcsak a kontrolling, a minőségbiztosítás és a “re-engineering”, vagy néhány évtizede a marketing.Mások szerint a logisztika nem más mint az operációkutatás alkalmazása gyakorlati gazdasági problémák megoldására.Valójában a logisztika még mint fogalom is állandó szakmai viták tárgya, hiszen viszonylag fiatal tudományról van szó, mely még alakul. A logisztikának pillanatnyilag többféle szélességben történő értelmezése elfogadott. A legszélesebb értelemben mint menedzsment szemléletet határozzák meg, melynek számos részterülete van.A dolgozat első része a logisztika ismertetése. A tárgyalás gondolatmenete eredeti, önálló elképzelés, mely teljesen eltér a szakirodalomban megszokottól (például a logisztika definíciói csak a fejezet végén szerepelnek).Európában, Magyarország szomszédságában adott egy gazdasági hatalom, egy olyan centrum, amely meghatározó hatást gyakorol a környezetében lévő kisebb gazdasági rendszerekre. Ez a hatás annál is inkább jelentős, hiszen Magyarország maga is az Európai Unió részévé szeretne válni. Jelen dolgozatban nem kívánok foglalkozni a magyar EU–csatlakozás kérdésével, csak olyan hatásként kezelem, mely elég jelentős ahhoz, hogy szükséges alkalmazkodni hozzá, akár csatlakozni akar egy ország akár nem.Nem elhanyagolható az a hatás sem, amellyel a logisztikusok és a logisztikai szemlélet előmozdíthatja ezt a folyamatot.A dolgozat második részében azzal foglalkozom, hogy a logisztika mely területein milyen változtatást, illeszkedést tesz szükségessé az EU-hoz való alkalmazkodás.A fentiekben említett témakörök részletes kidolgozása jelentősen meghaladja egy szakdolgozat kereteit, így erre nem is törekszem. Megpróbálom minél teljesebb mértékben feltérképezni az alkalmazkodás, a hatások területeit, viszont a vizsgálat mélysége korlátos. Alaposabban tárgyalom az informatikához kapcsolódó kérdéseket, bármely területen jelentkeznek is.Az EU-hoz való alkalmazkodás és a logisztika fejlődésének következményeire két szinten kell reagálni: az ország (makro) és vállalati (mikro) szinten. Amellett, hogy makroszinten konkrét, megfogalmazott követelmények vonatkoznak az alkalmazkodásra, a mikro-szinten a szabályozás, az előírások mellett a versenyképesség is imperatívuszként jelentkezik.I. Makrologisztika1. Közlekedési infrastruktúra.2. Logisztikai Szolgáltató Központok.3. Informatikai infrastruktúra (Internet, EDI, GPS).4. Pénzügyi infrastruktúra.5. Egységesítés, szabványosítás.6. Gazdaságpolitika vonatkozó kérdései.I. MikrologisztikaA. A makroszintnél felsorolt szempontok, melyeket a vállalkozásoknak magukévá kell tenniük:1. A piaci verseny által támasztott hatékonysági követelmények vállalati infrastruktúrát érintő kérdési (online – real-time vállalati információs rendszer, EDI használat).2. A szoros együttműködés kritériumai (egymás rendszerébe való integrálódás, stratégiai szövetségek).3. Formális követelmények (minőségbiztosítási, környezetvédelmi és egyéb tanúsítványok, átláthatóság).4. Globális folyamatokba való bekapcsolódás.B. A logisztikai funkciók területén jelentkező követelmények:1. készletgazdálkodás2. raktározás3. komissiózás4. csomagolás5. fuvarozás6. szállítmányozás7. komplex logisztikai szolgáltatás

AB - Manapság a logisztika sokak számára az egyik olyan csodaszer, amellyel minden vállalkozást nyereségessé lehet tenni, ami megold minden gazdasági problémát, akárcsak a kontrolling, a minőségbiztosítás és a “re-engineering”, vagy néhány évtizede a marketing.Mások szerint a logisztika nem más mint az operációkutatás alkalmazása gyakorlati gazdasági problémák megoldására.Valójában a logisztika még mint fogalom is állandó szakmai viták tárgya, hiszen viszonylag fiatal tudományról van szó, mely még alakul. A logisztikának pillanatnyilag többféle szélességben történő értelmezése elfogadott. A legszélesebb értelemben mint menedzsment szemléletet határozzák meg, melynek számos részterülete van.A dolgozat első része a logisztika ismertetése. A tárgyalás gondolatmenete eredeti, önálló elképzelés, mely teljesen eltér a szakirodalomban megszokottól (például a logisztika definíciói csak a fejezet végén szerepelnek).Európában, Magyarország szomszédságában adott egy gazdasági hatalom, egy olyan centrum, amely meghatározó hatást gyakorol a környezetében lévő kisebb gazdasági rendszerekre. Ez a hatás annál is inkább jelentős, hiszen Magyarország maga is az Európai Unió részévé szeretne válni. Jelen dolgozatban nem kívánok foglalkozni a magyar EU–csatlakozás kérdésével, csak olyan hatásként kezelem, mely elég jelentős ahhoz, hogy szükséges alkalmazkodni hozzá, akár csatlakozni akar egy ország akár nem.Nem elhanyagolható az a hatás sem, amellyel a logisztikusok és a logisztikai szemlélet előmozdíthatja ezt a folyamatot.A dolgozat második részében azzal foglalkozom, hogy a logisztika mely területein milyen változtatást, illeszkedést tesz szükségessé az EU-hoz való alkalmazkodás.A fentiekben említett témakörök részletes kidolgozása jelentősen meghaladja egy szakdolgozat kereteit, így erre nem is törekszem. Megpróbálom minél teljesebb mértékben feltérképezni az alkalmazkodás, a hatások területeit, viszont a vizsgálat mélysége korlátos. Alaposabban tárgyalom az informatikához kapcsolódó kérdéseket, bármely területen jelentkeznek is.Az EU-hoz való alkalmazkodás és a logisztika fejlődésének következményeire két szinten kell reagálni: az ország (makro) és vállalati (mikro) szinten. Amellett, hogy makroszinten konkrét, megfogalmazott követelmények vonatkoznak az alkalmazkodásra, a mikro-szinten a szabályozás, az előírások mellett a versenyképesség is imperatívuszként jelentkezik.I. Makrologisztika1. Közlekedési infrastruktúra.2. Logisztikai Szolgáltató Központok.3. Informatikai infrastruktúra (Internet, EDI, GPS).4. Pénzügyi infrastruktúra.5. Egységesítés, szabványosítás.6. Gazdaságpolitika vonatkozó kérdései.I. MikrologisztikaA. A makroszintnél felsorolt szempontok, melyeket a vállalkozásoknak magukévá kell tenniük:1. A piaci verseny által támasztott hatékonysági követelmények vállalati infrastruktúrát érintő kérdési (online – real-time vállalati információs rendszer, EDI használat).2. A szoros együttműködés kritériumai (egymás rendszerébe való integrálódás, stratégiai szövetségek).3. Formális követelmények (minőségbiztosítási, környezetvédelmi és egyéb tanúsítványok, átláthatóság).4. Globális folyamatokba való bekapcsolódás.B. A logisztikai funkciók területén jelentkező követelmények:1. készletgazdálkodás2. raktározás3. komissiózás4. csomagolás5. fuvarozás6. szállítmányozás7. komplex logisztikai szolgáltatás

KW - European Union

KW - marketing

KW - logistics

M3 - Master's Thesis

CY - Budapest

ER -