Effects of ion motion on linear Landau damping

Hui Xu, Zheng-Ming Sheng, Xiang-Mu Kong, Fu-Fang Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
139 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results