Effects of ion motion on linear Landau damping

Hui Xu, Zheng-Ming Sheng, Xiang-Mu Kong, Fu-Fang Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of ion motion on linear Landau damping'. Together they form a unique fingerprint.