Crystallization and preliminary crystallographic studies of antibacterial polypeptide LCI expressed in Escherichia coli

Jia-Peng Zhu, Bing-Zhang Chen, Wei-Bin Gong, Yu-He Liang, Huan-Chen Wang, Qing Xu, Zhang-Liang Chen, Guang-Ying Lu

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Crystallization and preliminary crystallographic studies of antibacterial polypeptide LCI expressed in Escherichia coli'. Together they form a unique fingerprint.