Conception of quality assurance system for educational institutions

Research output: ThesisMaster's Thesis

Abstract

A nemzetközi globalizációs folyamatok, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozást szolgáló harmonizációs követelmények egyre fontosabbá teszik a szabványoknak, ezek között az ISO 9000–es szabványrendszernek való megfelelést. Ez alól hosszú távon az oktatási intézmények sem képezhetnek kivételt.

Az ISO 9000 alapján megvalósított minőségrendszerrel szemben gyakran kifejezett ellenérv, hogy az lassítja, akadályozza a vállalat működését. Habár ez ebben a formában nem felel meg a valóságnak, természetesen van némi igazságmagva. A rosszul megvalósított minőségrendszer, tényleg lehetséges, hogy többet árt, mint használ. Viszont olyan területen, ahol még nem terjedt el az ISO szerinti tanúsítás, olyan cég is életképes lehet, amely nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Tehát még mindig jobb, ha egyáltalán nincs minőségrendszer, mintha van, de rosszul valósították meg. Ebből kifolyólag dolgozatomban a következőképpen vetem fel a kérdést: Hogyan valósítható meg, az ISO 9000 szerint tanúsított minőségrendszer oktatási intézményeknél anélkül, hogy az oktatás ennek kárát látná.

Dolgozatom első három fejezetében tárgyalom a kiindulási alapokat, amelyeket a későbbiekben használok. Így az elsőben a minőségmenedzsment alapfogalmait írom le olyan értelmezésben, ahogyan a dolgozat további részében használom, beleértve saját, új elképzeléseimet is, valamint, hogy milyen csoportosításban tárgyalom a továbbiakban az ISO 9000 követelményeit. A másodikban az oktatási intézményekre vonatkozó szemlélet szerepel (ezt azért tartom szükségesnek, mert megkönnyíti az általánosítást az oktatási intézményektől eltérő szervezetek esetére). A harmadik fejezet a tudásbázisú szakértő rendszerekről szól, amelyek alkalmazásával látom megvalósíthatónak az általam elképzelt minőségrendszert.

A negyedik fejezetben foglalkozom azzal, hogy milyen lenne az a minőségrendszer, amit megfelelőnek tartok az oktatási intézmények számára. A fejezet az ISO 9000 követelményei szerint tagolódik.

Az ötödik fejezet egy konkrét eset feldolgozásából tartalmaz részleteket, gyakorlati megoldás a tudásbázisú szakértő rendszer alkalmazására. Az példában a Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és –Képző Központ esetét dolgozom fel.
Translated title of the contributionConception of quality assurance system for educational institutions
LanguageOther
Awarding Institution
  • Budapest University of Technology and Economics
Supervisors/Advisors
  • Baracskai, Z., Supervisor, External person
Place of PublicationBudapest
Publication statusPublished - 1998

Fingerprint

quality assurance
educational institution
art

Keywords

  • quality assurance
  • education
  • ISO 9000

Cite this

@phdthesis{8fffa56eed2a4c8ca900a46fb4b182bf,
title = "Minős{\'e}gbiztos{\'i}t{\'a}si rendszer ki{\'e}p{\'i}t{\'e}s{\'e}nek koncepci{\'o}ja az oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyekn{\'e}l",
abstract = "A nemzetk{\"o}zi globaliz{\'a}ci{\'o}s folyamatok, k{\"u}l{\"o}n{\"o}sen az Eur{\'o}pai Uni{\'o}hoz val{\'o} csatlakoz{\'a}st szolg{\'a}l{\'o} harmoniz{\'a}ci{\'o}s k{\"o}vetelm{\'e}nyek egyre fontosabb{\'a} teszik a szabv{\'a}nyoknak, ezek k{\"o}z{\"o}tt az ISO 9000–es szabv{\'a}nyrendszernek val{\'o} megfelel{\'e}st. Ez al{\'o}l hossz{\'u} t{\'a}von az oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyek sem k{\'e}pezhetnek kiv{\'e}telt.Az ISO 9000 alapj{\'a}n megval{\'o}s{\'i}tott minős{\'e}grendszerrel szemben gyakran kifejezett ellen{\'e}rv, hogy az lass{\'i}tja, akad{\'a}lyozza a v{\'a}llalat műk{\"o}d{\'e}s{\'e}t. Hab{\'a}r ez ebben a form{\'a}ban nem felel meg a val{\'o}s{\'a}gnak, term{\'e}szetesen van n{\'e}mi igazs{\'a}gmagva. A rosszul megval{\'o}s{\'i}tott minős{\'e}grendszer, t{\'e}nyleg lehets{\'e}ges, hogy t{\"o}bbet {\'a}rt, mint haszn{\'a}l. Viszont olyan ter{\"u}leten, ahol m{\'e}g nem terjedt el az ISO szerinti tan{\'u}s{\'i}t{\'a}s, olyan c{\'e}g is {\'e}letk{\'e}pes lehet, amely nem rendelkezik tan{\'u}s{\'i}tv{\'a}nnyal. Teh{\'a}t m{\'e}g mindig jobb, ha egy{\'a}ltal{\'a}n nincs minős{\'e}grendszer, mintha van, de rosszul val{\'o}s{\'i}tott{\'a}k meg. Ebből kifoly{\'o}lag dolgozatomban a k{\"o}vetkezők{\'e}ppen vetem fel a k{\'e}rd{\'e}st: Hogyan val{\'o}s{\'i}that{\'o} meg, az ISO 9000 szerint tan{\'u}s{\'i}tott minős{\'e}grendszer oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyekn{\'e}l an{\'e}lk{\"u}l, hogy az oktat{\'a}s ennek k{\'a}r{\'a}t l{\'a}tn{\'a}.Dolgozatom első h{\'a}rom fejezet{\'e}ben t{\'a}rgyalom a kiindul{\'a}si alapokat, amelyeket a k{\'e}sőbbiekben haszn{\'a}lok. {\'I}gy az elsőben a minős{\'e}gmenedzsment alapfogalmait {\'i}rom le olyan {\'e}rtelmez{\'e}sben, ahogyan a dolgozat tov{\'a}bbi r{\'e}sz{\'e}ben haszn{\'a}lom, bele{\'e}rtve saj{\'a}t, {\'u}j elk{\'e}pzel{\'e}seimet is, valamint, hogy milyen csoportos{\'i}t{\'a}sban t{\'a}rgyalom a tov{\'a}bbiakban az ISO 9000 k{\"o}vetelm{\'e}nyeit. A m{\'a}sodikban az oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyekre vonatkoz{\'o} szeml{\'e}let szerepel (ezt az{\'e}rt tartom sz{\"u}ks{\'e}gesnek, mert megk{\"o}nny{\'i}ti az {\'a}ltal{\'a}nos{\'i}t{\'a}st az oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyektől elt{\'e}rő szervezetek eset{\'e}re). A harmadik fejezet a tud{\'a}sb{\'a}zis{\'u} szak{\'e}rtő rendszerekről sz{\'o}l, amelyek alkalmaz{\'a}s{\'a}val l{\'a}tom megval{\'o}s{\'i}that{\'o}nak az {\'a}ltalam elk{\'e}pzelt minős{\'e}grendszert.A negyedik fejezetben foglalkozom azzal, hogy milyen lenne az a minős{\'e}grendszer, amit megfelelőnek tartok az oktat{\'a}si int{\'e}zm{\'e}nyek sz{\'a}m{\'a}ra. A fejezet az ISO 9000 k{\"o}vetelm{\'e}nyei szerint tagol{\'o}dik.Az {\"o}t{\"o}dik fejezet egy konkr{\'e}t eset feldolgoz{\'a}s{\'a}b{\'o}l tartalmaz r{\'e}szleteket, gyakorlati megold{\'a}s a tud{\'a}sb{\'a}zis{\'u} szak{\'e}rtő rendszer alkalmaz{\'a}s{\'a}ra. Az p{\'e}ld{\'a}ban a Debreceni Region{\'a}lis Munkaerőfejlesztő {\'e}s –K{\'e}pző K{\"o}zpont eset{\'e}t dolgozom fel.",
keywords = "quality assurance, education, ISO 9000",
author = "Viktor D{\"o}rfler",
note = "Published in Hungarian",
year = "1998",
language = "Other",
school = "Budapest University of Technology and Economics",

}

Dörfler, V 1998, 'Minőségbiztosítási rendszer kiépítésének koncepciója az oktatási intézményeknél', Budapest University of Technology and Economics, Budapest.

TY - THES

T1 - Minőségbiztosítási rendszer kiépítésének koncepciója az oktatási intézményeknél

AU - Dörfler, Viktor

N1 - Published in Hungarian

PY - 1998

Y1 - 1998

N2 - A nemzetközi globalizációs folyamatok, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozást szolgáló harmonizációs követelmények egyre fontosabbá teszik a szabványoknak, ezek között az ISO 9000–es szabványrendszernek való megfelelést. Ez alól hosszú távon az oktatási intézmények sem képezhetnek kivételt.Az ISO 9000 alapján megvalósított minőségrendszerrel szemben gyakran kifejezett ellenérv, hogy az lassítja, akadályozza a vállalat működését. Habár ez ebben a formában nem felel meg a valóságnak, természetesen van némi igazságmagva. A rosszul megvalósított minőségrendszer, tényleg lehetséges, hogy többet árt, mint használ. Viszont olyan területen, ahol még nem terjedt el az ISO szerinti tanúsítás, olyan cég is életképes lehet, amely nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Tehát még mindig jobb, ha egyáltalán nincs minőségrendszer, mintha van, de rosszul valósították meg. Ebből kifolyólag dolgozatomban a következőképpen vetem fel a kérdést: Hogyan valósítható meg, az ISO 9000 szerint tanúsított minőségrendszer oktatási intézményeknél anélkül, hogy az oktatás ennek kárát látná.Dolgozatom első három fejezetében tárgyalom a kiindulási alapokat, amelyeket a későbbiekben használok. Így az elsőben a minőségmenedzsment alapfogalmait írom le olyan értelmezésben, ahogyan a dolgozat további részében használom, beleértve saját, új elképzeléseimet is, valamint, hogy milyen csoportosításban tárgyalom a továbbiakban az ISO 9000 követelményeit. A másodikban az oktatási intézményekre vonatkozó szemlélet szerepel (ezt azért tartom szükségesnek, mert megkönnyíti az általánosítást az oktatási intézményektől eltérő szervezetek esetére). A harmadik fejezet a tudásbázisú szakértő rendszerekről szól, amelyek alkalmazásával látom megvalósíthatónak az általam elképzelt minőségrendszert.A negyedik fejezetben foglalkozom azzal, hogy milyen lenne az a minőségrendszer, amit megfelelőnek tartok az oktatási intézmények számára. A fejezet az ISO 9000 követelményei szerint tagolódik.Az ötödik fejezet egy konkrét eset feldolgozásából tartalmaz részleteket, gyakorlati megoldás a tudásbázisú szakértő rendszer alkalmazására. Az példában a Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és –Képző Központ esetét dolgozom fel.

AB - A nemzetközi globalizációs folyamatok, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozást szolgáló harmonizációs követelmények egyre fontosabbá teszik a szabványoknak, ezek között az ISO 9000–es szabványrendszernek való megfelelést. Ez alól hosszú távon az oktatási intézmények sem képezhetnek kivételt.Az ISO 9000 alapján megvalósított minőségrendszerrel szemben gyakran kifejezett ellenérv, hogy az lassítja, akadályozza a vállalat működését. Habár ez ebben a formában nem felel meg a valóságnak, természetesen van némi igazságmagva. A rosszul megvalósított minőségrendszer, tényleg lehetséges, hogy többet árt, mint használ. Viszont olyan területen, ahol még nem terjedt el az ISO szerinti tanúsítás, olyan cég is életképes lehet, amely nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Tehát még mindig jobb, ha egyáltalán nincs minőségrendszer, mintha van, de rosszul valósították meg. Ebből kifolyólag dolgozatomban a következőképpen vetem fel a kérdést: Hogyan valósítható meg, az ISO 9000 szerint tanúsított minőségrendszer oktatási intézményeknél anélkül, hogy az oktatás ennek kárát látná.Dolgozatom első három fejezetében tárgyalom a kiindulási alapokat, amelyeket a későbbiekben használok. Így az elsőben a minőségmenedzsment alapfogalmait írom le olyan értelmezésben, ahogyan a dolgozat további részében használom, beleértve saját, új elképzeléseimet is, valamint, hogy milyen csoportosításban tárgyalom a továbbiakban az ISO 9000 követelményeit. A másodikban az oktatási intézményekre vonatkozó szemlélet szerepel (ezt azért tartom szükségesnek, mert megkönnyíti az általánosítást az oktatási intézményektől eltérő szervezetek esetére). A harmadik fejezet a tudásbázisú szakértő rendszerekről szól, amelyek alkalmazásával látom megvalósíthatónak az általam elképzelt minőségrendszert.A negyedik fejezetben foglalkozom azzal, hogy milyen lenne az a minőségrendszer, amit megfelelőnek tartok az oktatási intézmények számára. A fejezet az ISO 9000 követelményei szerint tagolódik.Az ötödik fejezet egy konkrét eset feldolgozásából tartalmaz részleteket, gyakorlati megoldás a tudásbázisú szakértő rendszer alkalmazására. Az példában a Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és –Képző Központ esetét dolgozom fel.

KW - quality assurance

KW - education

KW - ISO 9000

M3 - Master's Thesis

CY - Budapest

ER -