Analysis of the photonic bandgaps for gyrotron devices

Yanyan Zhang, Sheng Yu, Liang Zhang, Tianzhong Zhang, Youwei Yang, Hongfu Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Analysis of the photonic bandgaps for gyrotron devices'. Together they form a unique fingerprint.