A Multi-Body Dynamics based numerical modelling tool for solving aquatic biomimetic problems

Ruoxin Li, Qing Xiao, Yuanchuan Liu, Jianxin Hu, Lijun Li, Gen Li, Hao Liu, Kainan Hu, Li Wen

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Search results