A high-speed bioelectrical impedance spectroscopy system based on the digital auto-balancing bridge method

Nan Li, Hui Xu, Wei Wang, Zhou Zhou, Guofeng Qiao, David D U Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Search results