A dynamic neighborhood learning-based gravitational search algorithm

Aizhu Zhang, Genyun Sun, Jinchang Ren, Xiaodong Li, Zhenjie Wang, Xiuping Jia

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)
110 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results