Invited talk on "Asymptotic stability and boundedness of hybrid SDDEs", Edinburgh University, 24 Oct 2014

Activity: Talk or presentation typesInvited talk

Period24 Oct 2014
Event titleInvited talk on "Asymptotic stability and boundedness of hybrid SDDEs", Edinburgh University, 24 Oct 2014
Event typeSeminar
LocationUnited Kingdom